|ยินดีต้อนรับ สู่่เทศบาลตำบลเชิงทะเล  “ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมอาชีพ  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี”|     
สำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเชิงทะเล
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด